วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ทฤษฎีลำดับขั้นทางสติปัญญาของเพียเจต์


เพียเจต์ได้รับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ สาขาสัตวิทยา ที่มหาวิทยาลัย Neuchatel ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในปี ค.ศ.1918 จึงทำงานกับนายแพทย์บีเนต์ (Binet) และซีโม (Simon) ผู้ซึ่งเป็นผู้แต่งข้อสอบเชาวน์ขึ้น เป็นครั้งแรก เพียเจต์มีหน้าที่ทดสอบเด็กเพื่อจะหาปทัสถาน(Norm)สำหรับเด็กแต่ละวัย เพียเจต์พบส่าคำตอบของเด็กน่าสนใจมากโดยเฉพาะคำตอบของเด็กที่เยาว์วัยเพราะมักจะตอบผิด ที่มา http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/2545/nong/bruner2.html

1. อายุเป็นปัจจัยของการพัฒนาการทางปัญญา โดยเด็กในอายุต่างๆ จะมีพัฒนาการ ดังนี้
อายุ 1 – 2 ปี วัยช่างสัมผัส
อายุ 2 – 7 ปี วัยช่างพูด
อายุ 7 – 11 ปี วัยช่างจำ
อายุ 11 ปีขึ้นไป วัยช่างคิด
2. การพัฒนาแต่ละขั้นต่อเนื่องตามลำดับไม่กระโดดข้ามขั้น
3. การกระทำเป็นพื้นฐานทำให้เกิดความคิด
4. กิจกรรมกลุ่ม ช่วยทำให้นักเรียนได้ใช้ภาษาสัญลักษณ์ต่างๆ ในการทำงานร่วมกัน
5. การสอนควรทำตามลักษณะตามขั้นบันได ทบทวนเรื่องเดิม ก่อนเริ่มการสอนเรื่องใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น