วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ความเป็นมาของหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

ความเป็นมาของหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการประกาศ เรื่องโรงเรียนขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายการศึกษาออกไปเป็นระบบสามัญศึกษาของทวยราษฎร์  การศึกษาไทยจึงเริ่มมีการปรับเข้าสู่การเป็นรูปแบบสากลมากขึ้น  โดยในปี พ.ศ. 2435  ได้มีการจัดทำกฎพิกัดสำหรับการศึกษา เป็นหลักสูตรในโรงเรียนมูลสามัญ ร.. 111 (กองจดหมายเหตุแห่งชาติ  อ้างถึงในกรมวิชาการ 2542:2)  สำหรับเป็นแนวการจัดการเรียนในโรงเรียนมูลศึกษาในกฎพิกัด  สำหรับการศึกษานี้ ซึ่งจัดเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้น เพราะประกอบด้วยเนื้อหาวิชาอัตราเวลาเรียน   วิชาการสอน จำนวนนักเรียนต่อครูผู้สอน หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับยุคสมัยและมีการพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันพัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาไทย ซึ่งจะนำเสนอเป็นยุคๆ ดังนี้
. อนกรุงสุโขทั ย
. กรุงสุโขทั ย  .. ๑๗๙๒๑๘๙๒
. กรุงศรีอยุธยา  .. ๑๘๙๓๒๓๑๐
. กรุงธนบุรี  .. ๒๓๑๐๒๓๒๕
. กรุงรัตนโกสินทรตอนต  รัชกาลที่  1-4 : .. ๒๓๒๕ - ๒๔๑๐
. สมัยปฏิรูปการศึกษา   รัชกาลที่   - : ..๒๔๑๑ - ๒๔๗๕
. หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ..๒๔๗๕๒๕๒๐
การจัดหลักสูตรสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ..๒๕๒๑ปัจจุบัน
. หลักสูตร พ..๒๕๒๑ - ๒๕๒๔
. หลักสูตร พ.. ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุ ง ๒๕๓๓)
๑๐. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.. ๒๕๔๔
๑๑. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.. ๒๕๕๑
จุดประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิด การคำนวณ สามารถนำคณิตศาสตร์ ไป
ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพ จึงต้องปลูกฝัง ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความรู้ ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานและมีทักษะในการคิดคำนวณ
- รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล และแสดงความคิดออกมาอย่างมีระบบระเบียบ ชัดเจนและรัดกุม
- รู้คุณค่าของคณิตศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
- สามารถนำประสบการณ์ทางด้านความรู้ ความคิดและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น